Algemene Voorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door de website te bezoeken en te doorlopen accepteert u zonder beperkingen automatisch de voorwaarden van deze website. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via deze website worden bekend gemaakt.

Actievoorwaarden 'Winston & I'

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Winston & I", hierna te noemen "Actie",
georganiseerd door Koninklijke Sanders B.V.- Benelux (gevestigd te (5251 RG) Vlijmen aan het Industriepark Vliedberg 12), hierna te noemen "Van Gils Parfums".

 1. De "Winston & I" campagne is een actie georganiseerd door Van Gils Parfums. Onder de posts op de Facebook- en Instagrampagina’s van Van Gils Parfums, kunnen mensen hun ultieme dag met Winston Gerschtanowitz delen om kans te maken op een dag op pad met Winston Gerschtanowitz t.w.v. €5000. Om kans te maken moeten zij eerst een golden ticket bemachtigen. Doel van deze campagne: verkoop stimuleren van nieuw product: 'I'.
 2. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt "Deelnemer(s)".
 3. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
 4. Deelname is mogelijk door je ultieme dag (Wat wil jij met Winston doen?) onder de Facebook en Instagram posts van Van Gils Parfums te plaatsen. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de actie.
 5. De Actie loopt van 26 februari tot en met 30 juni 2018 ("Actieperiode").
 6. Deelname aan de actie is kosteloos.
 7. Op 30 juni wordt, op onpartijdige wijze, door Van Gils Parfums, een winnaar geselecteerd en bekend gemaakt via Facebook of Instagram voor nadere kennismaking.
 8. Deze winnaar dient binnen 1 week na ontvangst van het bericht te reageren. Bij gebreke zal een nieuwe kanshebber worden geselecteerd uit de Deelnemers op de wijze als hiervoor omschreven. De geselecteerde winnaar dient zich te kunnen identificeren, indien Van Gils Parfums hierom vraagt.
 9. De winnaar dient zijn Golden Ticket te laten zien indien hierom gevraagd wordt.
 10. Nadat de winnaar heeft aangegeven de prijs in ontvangst te zullen nemen, is Van Gils Parfums gerechtigd de namen van de winnaar bekend te maken, de dag met Winston volledig in beeld vast te leggen en deze beelden te publiceren op de Facebook-, Instagram- en YouTube-accounts van Van Gils Parfums en de kanalen van Winston Gerschtanowitz.
 11. De te winnen prijs kan niet worden omgezet in een tegoed of geld.
 12. Van Gils Parfums behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Actiepagina.
 13. Van Gils Parfums is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit deelname aan de Actie.
 14. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of van de inhoud van de webpagina's van de Actie. Van Gils Parfums is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.
 15. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Van Gils Parfums in verband met zijn deelname verstrekte (persoons)gegevens.
 16. De door de Deelnemer aan Van Gils Parfums verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Actie, een en ander conform het bepaalde in de onderhavige Actievoorwaarden.
 17. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Van Gils Parfums zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie.
 18. De Actie is niet verbonden met Facebook en wordt niet gesponsord, onderschreven of verricht door of namens Facebook. Door deel te nemen aan de Actie vrijwaart de Deelnemer Facebook tegen aanspraken van de Deelnemer voortvloeiend uit deze Actie. De door Deelnemer verstrekte informatie wordt verstrekt aan Van Gils Parfums en niet aan Facebook.
 19. Van Gils Parfums handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Van Gils Parfums.
 21. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 22. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Van Gils Parfums contact worden opgenomen via www.vangilsparfums.com/contact.

Aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is KONINKLIJKE SANDERS niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Deze website dient ter algemene informatie. Zij vormt geen vervanging voor medisch of ander professioneel advies. KONINKLIJKE SANDERS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die op basis van deze website worden verricht.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Copyright

Copyright © KONINKLIJKE SANDERS B.V. 2008. Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van KONINKLIJKE SANDERS B.V., hierna KONINKLIJKE SANDERS, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Merken

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door KONINKLIJKE SANDERS. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Gelinkte sites

Deze website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Koninklijke Sanders evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type en versie), de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden. De beheerder van de gegevens is KONINKLIJKE SANDERS, Postbus 30, 5250 AA Vlijmen, Nederland.